Al treball:

-El sou: En el mateix treball fent el mateix, paguen més als homes que a les dones.

-Manera de tractar: Als homes els tracten millor i les dones poden ser assetjades sexualment per obtenir un augment de sou; en canvi als homes li pujen sense fer res. Les discriminacions i les desigualtats de gènere en la vida laboral aboquen en molts casos a la pobresa.

La taxa de risc de pobresa de les dones a Catalunya és del 24,1%, sis punts percentuals per sobre de la dels homes. A més, durant tot el cicle de vida de les dones i també en l’àmbit laboral, les dones fan front a les violències masclistes que es presenten tant de manera implícita com explícita.

La bretxa salarial entre homes i dones és la diferència existent entre els salaris percebuts entre tots dos, calculat sobre la diferència mitjana entre els ingressos bruts per hora, d’acord amb la Unió Europea.

La distribució desigual de les tasques de cura i les tasques domèstiques no remunerades vol dir que les dones tenen més probabilitats de fer menys hores a canvi de retribució o beneficis. És clar que la situació familiar de la dona influeix en la seva vida laboral i per això és imprescindible la salvaguarda de mesures que afavoreixin l’accés, permanència i protecció en el mercat de treball, així com que hi hagi mesures que afavoreixin una corresponsabilitat familiar i un repartiment equitatiu de les tasques no retribuïdes.

Resultat d'imatges per a "masclisme en el treball"